กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวเรวดี บุญทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์

นางอรวินท์ วงษหวายเหนียว

นางสาวศศิธร สติพัก

นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล


นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัด
ครูภาษาญี่ปุ่น

     
     
     
     
     
     | develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |