ฝ่ายบริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายคงคา จุลกิจวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร


 

นายวุฒิชัย ฉายาประเสริฐพร
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรวินท์ วงษ์หวายเหนียว
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

นางดวงสมร อปราชิตา
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน

นายสุทธิ เกิดสุข
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

 
 
| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |