นางกิตธีรา กอสุนทร
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายวุฒิชัย ฉายาประเสริฐพร

นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์

นางสาวภัททิรา ศุภมาศ์

นายบุญเลิศ ทองหาญ


นางสาววิลาวัณย์ เลาหะวิจิตรพงศ์


น.ส.ธัญชนก โพธิ์ทอง
นักศึกษาฝึกสอน
 

น.ส.รุ่งรัตน์ เถาว์เมฆ
นักศึกษาฝึกสอน
 

 

| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |