กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางกันหา อินจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา


นางสาวณัฐการ บุญรักษา


นางสาวสถาพร พระแท่น

นางสาวภัทรพร ว่องไว


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |