หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

ครูดวงสมร อปราชิตา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โหลด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โหลด
 
 
 
 
ครูมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย
แนะนำบทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจคะ
   
   
   
   
   
   
ครูสุนทรีย์ ห้วยหงษ์ทอง
แนะนำบทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจคะ
   
   
   
   
   
   
ครูพัลลภา สุขเลี้ยง
บทเรียนออนไลน์นักเรียนชั้นม.5
บทเรียน
ใบงาน
สัปดาห์ที่ 1 | โหลด ใบงานที่ 1 | โหลด
สัปดาห์ที่ 2 | โหลด ใบงานที่ 2 | โหลด
สัปดาห์ที่ 3 | การค้นด้วย google | คลิก ใบงานที่ 3
   
   
แวดวงไอที...

| computer and technology group | www.ptv.ac.th |