คำสั่งโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร


รวมคำสั่ง / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
post 5-9-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 51/2557
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
post 29-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 47 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2557
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 46 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 45 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 44 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 43 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................
ที่ 42 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งครูเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................

ที่ 41 / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2557
post 10-4-57 >>Download
...............................................................................................................................................................