กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 

นายสมบูรณ์ ฤทธิ์ทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 


นางสาวดวงฤดี หล่อวิจิตร


นายประสิทธิ์ อินทรโสภา

นายสันติ ลินลา
 


นายวิวัฒน์ แป้นท้วม
นักศึกษาฝึกสอน

 
     
| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |