หน้าหลัก
วิสัยทัศน์พันธกิจ
-------------------------
ยุทธศาสตร์การบริหาร
-------------------------
เอกลักษณ์
-------------------------
อัตลักษณ์
-------------------------
เพลงมาร์ช พ.ท.ว.
-------------------------
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-------------------------
ฝ่ายบุคคล
-------------------------
ฝ่ายวิชาการ
-------------------------
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
-------------------------
ฝ่ายปกครอง
-------------------------
บุคคลากรโรงเรียน
ติดต่อเรา
ptv school facebook
ติดต่อสอบถาม
อัลบัมภาพกิจกรรม
ตราสัญลักษณ์ประจำ ร.ร.
เพลงประจำ ร.ร.
ดาวน์โหลด
แบบขอไปราชการและแบบรายงาน
เว็บไซต์หน่วยงาน
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สพม.เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
 กฎหมายทางการศึกษา
ตารางการปฏิบัติงานผู้บริหาร


google
google.com
แปลภาษา
แผนที่
G-mail
Google Doc
Google carlendar
 
carlendar
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School Website

ข่าวสอบราคา

---------------------------------

| post 26 ธ.ค. 60 by admin
ข่าวทั่วไป
คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดเอกสาร
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการประเมินสมรรถนะครู ดาวโหลดเอกสาร
คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์มใบขออนุญาตไปราชการ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์ม แบบบันทึกนิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระ ดาวโหลดเอกสาร
รายชื่อครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มกรอกคะแนนสมรรถนะของผู้เรียน ดาวโหลด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
แบบขออนุมัติทำวิจัยในชั้นเรียน ดาวโหลดเอกสาร
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวโหลดเอกสาร
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครู ดาวโหลดเอกสาร
ตอนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดาวโหลดเอกสาร
ตอนที่ 2 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์มโครงการ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดตัวอย่างการเขียนโครงการ Download หรือ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดโครงการตามกลุ่มบริหารงาน ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดผังมโนทัศน์ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดวิสัยทัศน์ ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย ดาวโหลดเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสาร
ตารางคำนวน SAR ดาวโหลดเอกสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา 2560
*
*
*
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมภาพกิจกรรม
PTV Open House เปิดบ้าน พ.ท.ว. 60 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ดงรังส์เกมส์ 57 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ชมภาพกิจกรรม

-------------------------------------------------------------------------------
อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดผลรายวิชา (Bookmark)
อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดผลรายวิชา (Bookmark) เพื่อจัดทำสมุดประเมินผลรายวิชา วันที่ 24- 25 เม.ย. 57 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ทดสอบการเขียนการอ่านทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นม.1
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการทดสอบการเขียนการอ่านทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นม.1
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน
ยินดีต้อนรับโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เมื่อวันที่ 27 มี.ค.57
| post 28 เม.ย.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากร
กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24-26 มี.ค.57
| post 28 เม.ย.57 by admin
อัลบัมที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
อัลบัมที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันมาฆบูชา
นักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 57
| post 13 ก.พ.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.6 วันที่ 24 ม.ค. 56
กิจกรรมชั้น ม.4 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชั้น ม.5 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชั้น ม.6 ภาพกิจกรรม
| post 1 ก.พ.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าหนังสือ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วันที่ 17 ม.ค.57
| post 17 ม.ค. 57by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ประจำปี 2557 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี มาให้ความรู้กับนักเรียนในการขับขี่อย่างปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัย ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 15 ม.ค.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ57 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลพระแท่น โดยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิซุ้มเครื่องบินพลังยาง ซุ้มการพับโมเดลกระดาษ ซุ้มลูกโป่งแฟนซี ซุ้มซาลาเปา และวงดนตรีจากพี่ๆ เพื่อนๆ พ.ท.ว.ของเรา
| post 11 ม.ค.57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
สุขสันต์วันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม
คณะครูบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในวันเกิดของบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรัง
| post 17 ม.ค. 57by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
การเข้าค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ ๒๖-๒๘ ธ.ค. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 6 ม.ค. 57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้กำหนดในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.56
ระดับชั้นม.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพระแท่นดงรัง
ระดับม.2-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
| post 6 ม.ค. 57 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ศึกษานิเทศก์ สพม.8 กาญจนบุรี ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 กาญจนบุรี ในการนิเทศ ติดตาม รร.พ.ท.ว. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.56
| post 12 ธ.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
พิธีจุดเทียนชัย และการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันพ่อฯ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
| post 9 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาต
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 คณะครูบุคลากร นักเรียนผู้ปกครอง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน 15 รูป และร่วมพิธีถวายพระพร ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 9 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสุขภาพประจำปี
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องมัลติมีเดีย วันที่ 2 ธ.ค.56
| post 2 ธ.ค.6 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และผู้ปกครองเครือข่าย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และผู้ปกครองเครือข่าย ในเรื่องขอความร่วมมือในการร่วมกันจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556
| post 28 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ด้วยวันที่ 24 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56
| post 28 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ่อไร่ จังหวัดตราด
โรงเรียนพระแท่นดงรัง ยินดีต้อนรับ ครูศิริกาญจน์ การตรง จากโรงเรียนบ่อไร่ จังหวัดตราด ในการย้ายมารับตำแหน่งครูบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วันที่ 22 พ.ย.56
| post 22 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
เลี้ยงส่งครูสุพรรณษา และวันเกิดบุคลากรเดือน ต.ต และ พ.ย.
คณะครูเลี้ยงส่งแสดงความยินดีแกครูสุพรรณษา ที่ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และร่วมกันรับประทานอาหารเนื่องในวันเกิดบุคลากรเดือน ต.ต และ พ.ย.
| post 8 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เมื่อวันที่ 3 พ.ย.56
| post 4 พ.ย.56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาดูงาน
คณะครู บุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรัง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และทะเลอันดามัน ถ้ำมรกต จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24-28 ต.ค.56
| post 30 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการอบรมบุคลากร เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดการอบรมบุคลากร เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การอบรมธรรมสำหรับครู
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรครู ในเรื่อง ธรรมสำหรับครู โดยมีพระอาจารย์อุทัย อุทโย เป็นพระวิทยากร ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ
ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว.จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 5 ต.ค.2556
| post 10 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
คณะครู รร.พ.ท.ว.ศึกษาดูงานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี
คณะครู รร.พ.ท.ว.ศึกษาดูงานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
| post post 10 ต.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะได้ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการเตรียมงานรับเสด็จ ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
|post 12 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
วันคล้ายวันเกิดพระราชวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นฯ
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.56 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระราชวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นฯ ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
| post post 12 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กีฬาสี "ดงรังเกมส์" 2556
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
| post post 6 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางและจรวดขวดน้ำ วันวิทยาศาสตร์
การอบรมและการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง และจรวจขวดน้ำ
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นักเรียน และเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากมาย
|post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
Sport Day
การแข่งขันกีฬาสี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน กิจกรรมความรู้ความสามารถโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องมัลติมีเดีย
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดทำพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2556 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอาคาร 1 พุทธมัญจาภิบาล
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
วันภาษาไทยแห่งชาติ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการแสดง การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน
กิจกรรมอัจฉริยะยกทีม แม่แห่งแผ่นดิน กิจกรรมความรู้ความสามารถโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องมัลติมีเดีย
| post post 1 ก.ย. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมดนตรี จากพี่ๆ ราชภัฏนครปฐม
พี่ๆ จากเอกดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ และให้ความสุขในด้านดนตรีกับน้องๆชาวพระแท่นดงรังวิทยาคาร
| post 1 ส.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------
English Camp
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ครูต่างชาติ และให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ โดยการออกไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
| post 1 ส.ค. 56 by admin ชมภาพกิจกรรม
ข่าวทั่วไป
สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน facebook เพื่อติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่นี่
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook ได้ที่นี่ ประกาศเมื่อ 22 ธ.ค.53 by admin
-------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์หน่วนงานราชการ
เว็บไซต์ทางการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สพม.เขต 8
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 
โทรทัศน์ครู
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ครูบ้านนอก
ห้องสมุดความรู้
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา
 กฎหมายทางการศึกษา
 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player