หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakharn School Website : สำนักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2  

แผนพัฒนาระบบภาคี เครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร

โรงเรียนจัดการดำเนินการเพื่อวางโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีบรรยากาศและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โรงเรียนตลอดจนการวางแผนการให้บริการการศึกษา
ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้รับบริการ ในเขตพื้นที่บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดแผนการดำเนินการ

แผนงานดำเนินการโรงเรียนด้านระบบการบริหารและจัดการระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
และทรัพยากรโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักรู้(Awareness) ของโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างความน่าสนใจ(Interesting) ของโครงการ และสื่อสารให้ภาคเอกชนรับรู้และตอบรับเป็นผู้สนับสนุน
3. สร้างความรู้สึกให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ(Sense of Belonging) ให้เกิดในใจของคนไทยทุกคน
4. สร้างความเข้าใจ(Understanding) เรื่องแนวคิดหลักการการดำเนินงานของ โครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี(Good Image) ให้แก่โครงการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
1. การสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
2. จดหมายข่าว
3. เอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปิด
4. สื่อเผยแพร่ vcd และ video