กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางการะเกษ อ่อนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวยุวดี พุทสอน

นางสุพรรณษา บุญโว


นายเอกชัย โพธิ์เย็น


นางสาวปภาอร โชติวรรณชูสกุล

น.ส.สรารัตน์ ช่อไม้ทอง

น.ส.ชลธิชา ศรีนวล

| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |