กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสาคร แก้วอุปการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางสารี่ เบญจชาติ
ครูงานธุรกิจ

นายสุทธิ เกิดสุข
ครูเกษตร

นายอรุณ สว่างเมฆ
ครูเกษตร

นางภรภัทร ชายทวีป

นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์

นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย

นางดวงสมร อปราชิตา
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยง
ครูคอมพิวเตอร์

นายสามารถ จิตจรัส
ครูคอมพิวเตอร
   

 

| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |