กลุ่มสาระภาษาไทย

นางประภา ทั่วจบ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวี


นางสุภาภรณ์ ทองดี


นางจิตรา อัมฤทธิ์
 

นางสาวพิมานมาศ อปราชิตา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
     
     
     
     
     
     

 

| develop by computer and technology group | www.ptv.ac.th |