ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakharn School Website : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่หาความรู้ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเพลเมืองดีของสังคม
2.นักเรียนทุกคนเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม
3. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
4. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความถนัดด้านดนตรี กีฬา และศิลปะตามความสามารถ และความถนัด
ของแต่ละบุคคล
พันธกิจ
1. ส่งแสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม
2. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข
4. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความถนัดในด้านดนตรี กีฬาและศิลป